گاهي وقتها بدحجابي و بي‌حجابي را تمدن مي‌دانند و پوشش را املي فكر مي‌كنند .
حجة الاسلام قرائتی:

گاهي وقتها بد حجابي و بي‌حجابي را تمدن مي‌دانند و پوشش را املي فكر مي‌كنند .

قرآن مي‌فرمايد كه: «وَ لا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجاهِلِيَّةِ الْأُولى‏» (احزاب/33) «تَبَرُّج» از برج است.

ما به چه برج مي‌گوييم؟ ساختمان‌هايي كه خودش را نشان مي‌دهد. “تَبَرُّج ” يعني خانم از خانه بيرون مي‌آيي خودت را برج نكن.

من بارها گفتم. كسي كه خودش را آرايش مي‌كند در خيابان مي‌آورد، يعني مردم حراج شدم.

اسلام مي‌گويد: خانم تو حراج نيستي. هركس مي‌خواهد به تو نگاه كند، بايد خرج تو را بدهد.

يك ميليون، ده ميليون. بايد ميليون‌ها تومان صرف كند، خانه تهيه كند. آبش، گازش، برقش، تلفنش، زندگي تو را بايد كامل تأمين كند، اگر نوكر تو شد، حق دارد به تو يك نگاهي بكند.وگرنه به هر جوان خودت را عرضه كني، اين حراج كردن است.

خدا به زنهاي پيغمبر مي‌گويد: «وَ قَرْنَ في‏ بُيُوتِكُن‏» (احزاب/33) از خانه بيرون نياييد،

بعد مي‌گويد: اگر مي‌خواهيد بياييد، بيرون بياييد، چون زن گاهي لازم است از خانه بيرون بيايد. مشكلي نيست.
حضرت زهرا، زنان پيغمبر تا درون جبهه‌ها هم با پيغمبر مي‌رفتند. بيرون بروند مشكل ندارد. نماز جماعت، حج، زيارت، تحصيل، مداوا، خدمت به

جامعه.

زن مثل مرد مي‌تواند موجود فعالي باشد، اما خودش را برج نكند. چون وقتي برج كردي دل چه كسي راضي میشود

«فَيَطْمَعَ الَّذي في‏ قَلْبِهِ مَرَضٌ» (احزاب/32) اين عربي‌هايي كه مي‌خوانم قرآن است.

«يَطْمَعَ» طمع مي‌كند. يعني دلش هوا مي‌كند. چه كسي؟ «الَّذي في‏ قَلْبِهِ مَرَضٌ»
آن كسي كه در قلبش مرض است، يعني بيماردلان‌اند، روحش بيمار است،

يك آدم عياش و هوس باز است، او دنبالت راه مي‌افتد. خودت را برج كردي،

خودت را حراج كردي، هرزه‌ها عقب تو راه مي‌افتند. اين كمال است؟

اگر ما يك شيريني را كه يك پارچه‌اي روي آن است برداريم مگس‌ها روي اين شيريني جمع شوند، اين براي اين شيريني ارزش است؟ يا اين شيريني را آلوده مي‌كند.

بعد قرآن مي‌گويد: «تَبَرُّجَ الْجاهِلِيَّة» (احزاب/33) خيلي قشنگ است. اين جاهليت مهم است.

یعنی خانم فکر نكن اين تمدن است. اين جاهليت است. اگر برهنگي تمدن بود، همه‌ي حيوان‌ها متمدن بودند. چون حيوانها لباس ندارند. پيراهن ندارند.

اگر لباس نداشتن تمدن است، حيوان‌ها هم متمدن هستند.

چه کسی اُمُّل است؟

برهنگي تمدن نيست، قرآن مي‌گويد: «تَبَرُّجَ الْجاهِلِيَّة» يعني اگر كسي خودش را برج كند،

اين مرتجع است، اين اُمُّل است. برگشته به زمان جاهليت.

زمان جاهليت در مقابل زمان عالميت است. يعني علم در مقابلش زمان جاهليت است.

قبل از اسلام را زمان جاهليت مي‌گويند. بعد از اسلام ديگر زمان جاهليت نيست.

ديگراگر كسي خانمي نيمه برهنه خودش را عرضه كرد، ين متمدن نيست،

اين به جاهليت برگشته است. برهنگي تمدن نيست. وگرنه حيوان‌ها متمدن‌تر هستند.

برج قرار دادن عالمي نيست، جاهلي است. «وَ لا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجاهِلِيَّةِ الْأُولى‏» (احزاب/33)
برنامه ی درس هایی از قرآن کریم.