خد
الحمد لله الذي هدينا لهذا و ما كنا لنهتدي لولا ان هدينا الله .
سپاس خداي را كه ما را هدايت فرمود به راه راست ، بدرستيكه اگر او ما را هدايت نمي فرمود و خود را در نمي يافتيم ، خدايا خداوندا تو را شكر مي كنم به خاطر اينكه توفيق جهاد در راهت را نصيب من كردي و آن شعور را به من دادي تا بتوانم خوبي ها را از بد ناحق تشخيص دهم و پا در عرصة پيكار گزارم .

پروردگارا تويي كه به من درس دادي اكنون آنچنان ايماني اعطا كن تا بتوانم مسؤليتي را كه شهدا با ريختن خون خود بر گردنم گذاشتند را تا اندازه اي ادا كنم . بار الها از تو استعانت مي جويم تا دستم ، پايم ، زبانم ، فكرم و فطرتم جز رضايت تو را نطلبد .خدايا سعادت و خوشبختي خويش را در آمرزش و مغفرت از جانب تو مي دانم . الهي قلبم پوشيده از زنگارهاي جهلو خرافات است . خدايا تو خود آنرا با نورانيت بودنت روشن بگردان زيرا كه تو نور سماوات و ارضي . خدايا ما بسيجيان اگر اين لباس را به تن كرده ايم به عشق شهادت و جهاد است و دوست نداريم كاروان سرخ امام حسين (ع) بگذرد و ما از اين غافله عقب بمانيم .