خردمندترین مردم ، کسى است که با دیگران بهتر بسازد .

۱ . هر چه فرزند آدم پیرتر مى شود ، دو صفت در او جوانتر مى گردد : حرص و آرزو .

۲ . دو گروه از امت من هستند که اگر صلاح یابند ، امت من صلاح مى یابد و اگر فاسد شوند ، امت من فاسد مى شود : علما و حکام .

۳ . شما همه شبان و مسؤول نگاهبانى یکدیگرید .

۴ . نمى توان همه را به مال راضى کرد اما به حسن خلق ، مى توان .

۵ . نادارى بلاست ، از آن بدتر ، بیمارى تن ، و از بیمارى تن دشوارتر ، بیمارى دل .

۶ . مؤمن ، همواره در جستجوى حکمت است .

۷ . از نشر دانش نمى توان جلو گرفت .

۸ . دل انسانى همچو پرى است که در بیابان به شاخه درختى آویزان باشد ، از وزش بادها دائم در انقلاب است و زیر و رو مى شود .

۹ . مسلمان آن است که مسلمانان از دست و زبان او در آسایش باشند .

۱۰ . رهنماى به کار نیک ، خود کننده آن کار است .

۱۱ . هر دل سوخته اى را عاقبت پاداشى است .

۱۲ . بهشت زیر قدمهاى مادران است .

۱۳ . در رفتار با زنان ، از خدا بترسید و آنچه درباره آنان شاید ، از نیکى دریغ ننمائید .

۱۴ . پروردگار همه یکى است و پدر همه یکى . همه فرزند آدمید و آدم از خاک است . گرامى ترین شما نزد خداوند ، پرهیزکارترین شماست .

۱۵ . از لجاج بپرهیزید که انگیزه آن ، نادانى و حاصل آن ، پشیمانى است .

۱۶ . بدترین مردم کسى است که گناه را نبخشد و از لغزش چشم نپوشد و باز از او بدتر کسى است که مردم از گزند او در امان و به نیکى او امیدوار نباشند .

۱۷ . خشم مگیر و اگر گرفتى ، لختى در قدرت کردگار بیندیش .

۱۸ . چون تو را ستایش کنند ، بگو اى خدا مرا بهتر از آنچه گمان دارند بساز و آنچه را از من نمى دانند بر من ببخش و مرا مسؤول آنچه مى گویند قرار مده .

۱۹ . به صورت متملقین ، خاک بپاشید .

۲۰ . اگر خدا خیر بنده اى را اراده کند ، نفس او را واعظ و رهبر او قرار مى دهد .

۲۱ . صبح و شامى بر مؤمن نمى گذرد مگر آنکه بر خود گمان خطا ببرد .

۲۲ . سخت ترین دشمن تو ، همانا نفس اماره است که در میان دو پهلوى تو جا دارد .

۲۳ . دلاورترین مردم آن است که بر هواى نفس ، غالب آید .

۲۴ . با هواى نفس خود نبرد کنید تا مالک وجود خود گردید .

۲۵ . خوشا به حال کسى که توجه به عیوب خود ، او را از توجه به عیوب دیگران باز دارد .

۲۶ . راستى به دل آرامش مى بخشد و از دروغ ، شک و پریشانى مى زاید .

۲۷ . مؤمن آسان انس مى گیرد و مأنوس دیگران مى شود .

۲۸ . مؤمنین همچو اجزاء یک بنا ، همدیگر را نگاه مى دارند .

۲۹ . مثل مؤمنین در دوستى و علقه به یکدیگر ، مثل پیکرى است که چون عضوى از آن به درد بیاید ، باقى اعضا به تب و بى خوابى دچار مى شوند .

۳۰ . مردم مانند دندانه هاى شانه ، با هم برابرند .

۳۱ . دانش جوئى بر هر مسلمانى واجب است .

۳۲ . فقرى سخت تر از نادانى و ثروتى بالاتر از خردمندى و عبادتى والاتر از تفکر نیست .

۳۳ . از گهواره تا به گور ، دانشجو باشید .

۳۴ . دانش بجوئید گرچه به چین باشد .

۳۵ . شرافت مؤمن در شب زنده دارى و عزت او در بى نیازى از دیگران است .

۳۶ . دانشمندان ، تشنه آموختن اند .

۳۷ . دلباختگى ، کر و کور مى کند .

۳۸ . دست خدا با جماعت است .

۳۹ . پرهیزکارى ، جان و تن را آسایش مى بخشد .

۴۰ . هر کس چهل روز به خاطر خدا زندگى کند ، چشمه حکمت از دلش به زبان جارى خواهد شد .

۴۱ . با خانواده خود بسر بردن ، از گوشه مسجد گرفتن ، نزد خداوند پسندیده تر است .

۴۲ . بهترین دوست شما آن است که معایب شما را به شما بنماید .

۴۳ . دانش را به بند نوشتن در آورید .

۴۴ . تا دل درست نشود ، ایمان درست نخواهد شد و تا زبان درست نشود ، دل درست نخواهد بود .

۴۵ . تا عقل کسى را نیازموده اید ، به اسلام آوردن او واقعى نگذارید .

۴۶ . تنها به عقل مى توان به نیکیها رسید . آنکه عقل ندارد از این تهى است .

۴۷ . زیان نادانان ، بیش از ضررى است که تبهکاران به دین مى رسانند .

۴۸ . هر صاحب خردى از امت مرا چهار چیز ضرورى است : گوش دادن به علم ، به خاطر سپردن و منتشر ساختن دانش و بدان عمل کردن .

۴۹ . مؤمن از یک سوراخ ، دوبار گزیده نمى شود .

۵۰ . من براى امت خود ، از بى تدبیرى بیم دارم نه از فقر .

۵۱ . خداوند زیباست و زیبائى را دوست مى دارد .

۵۲ . خداوند ، مؤمن صاحب حرفه را دوست دارد .

۵۳ . تملق ، خوى مؤمن نیست .

۵۴ . نیرومندى به زور بازو نیست ، نیرومند کسى است که بر خشم خود غالب آید .

۵۵ . بهترین مردم ، سودمندترین آنان به حال دیگرانند .

۵۶ . بهترین خانه شما آن است که یتیمى در آن به عزت زندگى کند .

۵۷ . چه خوب است ثروت حلال در دست مرد نیک .

۵۸ . رشته عمل ، از مرگ بریده مى شود مگر به سه وسیله : خیراتى که مستمر باشد ، علمى که همواره منفعت برساند ، فرزند صالحى که براى والدین دعاى خیر کند .

۵۹ . پرستش کنندگان خدا سه گروهند : یکى آنان که از ترس ، عبادت مى کنند و این عبادت بردگان است ، دیگر آنان که به طمع پاداش ، عبادت مى کنند و این عبادت مزدوران است ، گروه سوم آنان که به خاطر عشق و محبت ، عبادت مى کنند و این عبادت آزادگان است .

۶۰ . سه چیز نشانه ایمان است : دستگیرى با وجود تنگدستى ، از حق خود به نفع دیگرى گذاشتن ، به دانشجو علم آموختن .

۶۱ . دوستى خود را به دوست ظاهر کن تا رشته محبت محکمتر شود .

۶۲ . آفت دین سه چیز است : فقیه بدکار ، پیشواى ظالم ، مقدس نادان .

۶۳ . مردم را از دوستانشان بشناسید ، چه ، انسان همخوى خود را به دوستى مى گیرد .

۶۴ . گناه پنهان ، به صاحب گناه زیان مى رساند ، گناه آشکار ، به جامعه .

۶۵ . در بهبودى کار دنیا بکوشید اما در کار آخرت چنان کنید که گوئى فردا رفتنى باشید .

۶۶ . روزى را در قعر زمین بجوئید .

۶۷ . چه بسا که از خودستائى ، از قدر خود مى کاهند و از فروتنى ، بر مقام خود مى افزایند .

۶۸ . خدایا ! فراخترین روزى مرا در پیرى و پایان زندگى کرامت فرما .

۶۹ . از جمله حقوق فرزند بر پدر این است که نام نیکو بر او بگذارد و نوشتن به او بیاموزد و چون بالغ شد ، او را همسر انتخاب کند .

۷۰ . صاحب قدرت ، آن را به نفع خود به کار مى برد .

۷۱ . سنگین ترین چیزى که در ترازوى اعمال گذارده مى شود ، خوشخوئى است .

۷۲ . سه امر ، شایسته توجه خردمند است : بهبودى زندگانى ، توشه آخرت ، عیش حلال .

۷۳ . خوشا کسى که زیادى مال را به دیگران ببخشد و زیادى سخن را براى خود نگاهدارد .

۷۴ . مرگ ، ما را از هر ناصحى بى نیاز مى کند .

۷۵ . اینهمه حرص حکومت و ریاست و اینهمه رنج و پشیمانى در عاقبت ! .

۷۶ . عالم فاسد ، بدترین مردم است .

۷۷ . هر جا که بدکاران حکمروا باشند و نابخردان را گرامى بدارند ، باید منتظر بلائى بود .

۷۸ . نفرین باد بر کسى که بار خود را به دوش دیگران بگذارد .

۷۹ . زیبائى شخص ، در گفتار اوست .

۸۰ . عبادت ، هفت گونه است که از همه والاتر ، طلب روزى حلال است .

۸۱ . نشانه خوشنودى خدا از مردمى ، ارزانى قیمتها و عدالت حکومت آنهاست .

۸۲ . هر قومى شایسته حکومتى است که دارد .

۸۳ . از ناسزا گفتن ، بجز کینه مردم ، سودى نمى برى .

۸۴ . پس از بت پرستیدن ، آنچه به من نهى کرده اند ، در افتادن با مردم است .

۸۵ . کارى که نسنجیده انجام شود ، بسا که احتمال زیان دارد .

۸۶ . آنکه از نعمت سازش با مردم محروم است ، از نیکیها یکسره محروم خواهد بود .

۸۷ . از دیگران چیزى نخواهید گرچه یک چوب مسواک باشد .

۸۸ . خداوند دوست ندارد که بنده اى را بین یارانش ، با امتیاز مخصوص ببیند .

۸۹ . مؤمن ، خنده رو و شوخ است ، و منافق ، عبوس و خشمناک .

۹۰ . اگر فال بد زدى ، به کار خود ادامه بده و اگر گمان بد بردى ، فراموش کن و اگر حسود شدى ، خوددار باش .

۹۱ . دست یکدیگر را به دوستى بفشارید که کینه را از دل مى برد .

۹۲ . هر که صبح کند و به فکر اصلاح کار مسلمانان نباشد ، مسلمان نیست .

۹۳ . خوشروئى کینه را از دل مى برد .

۹۴ . مبادا که ترس از مردم ، شما را از گفتن حقیقت باز دارد ! .

۹۵ .
۹۶ . در یک سطح زندگى کنید تا دلهاى شما در یک سطح قرار بگیرد . با یکدیگر در تماس باشید تا بهم مهربان شوید .

۹۷ . هنگام مرگ ، مردمان مى پرسند از ثروت چه باقى گذاشته ؟ فرشتگان مى پرسند از عمل نیک چه پیش فرستاده ؟ .

۹۸ . منفورترین حلالها نزد خداوند ، طلاق است .

۹۹ . بهترین کار خیر ، اصلاح بین مردم است .

۱۰۰ . خدایا مرا به دانش ، توانگر ساز و به بردبارى ، زینت بخش و به پرهیزکاری ، گرامی بدار و به تندرستی ، زیبایی ده.