از امام حسن مجتبی علیه السلام سؤال‌ شد :
ترس‌ چیست‌ ؟ فرمود : دلیرى‌ بر دوست‌ و گریز از دشمن‌ .
(تحف‌ العقول‌ ، ص‌ ۲۲۷)
از امام حسن مجتبی علیه السلام سؤال‌ شد :
ترس‌ چیست‌ ؟ فرمود : دلیرى‌ بر دوست‌ و گریز از دشمن‌ .
(تحف‌ العقول‌ ، ص‌ ۲۲۷)