نوشته شهید چمران
كردستان، نامي آشنا كه حوادث بيشماري را در طول تاریخ به دوش مي كشد، و زخمي كه بدست اربابان خارجي و نوكران پلیدشان مدت هاست بر پیكره اجتماع ما نشسته است و هر آنگاه كه استعمارگران نیازي به ایجاد فشار احساس كنند این اهرم فشار را به حركت آورده تا به نیّات پلید خود دست یابند .

متن فوق بخش کوتاهی است از کتاب کردستان نوشته شهید مصطفی چمران که به صورت PDF آماده شده است.