کلام سید اهل قلم
خداوند مقربترین بندگان خویش را از میان عشاق بر می گزیند که گره کور دنیا را به معجزه عشق می گشایند.
شهید آوینی