در چه شرایطی دعا مستجاب است؟
سؤال: به نظر جناب عالی در چه شرایطی دعا مستجاب است؟

جواب:
بسمه تعالی- شرط استجابت دعا، ترک معصیت است
«أوفو بعهدی أوف بعهدکم» (بقره/40)؛ «فاذکرونی أذکرکم» (بقره/152)؛ «أدعونی أستجب لکم» (مؤمن/ 60).
گاهی مصلحت در غیر تعجیل است و گاهی مصلحت در تبدیل به احسن است؛ داعی خیال می کند مستجاب نشده است و اهل یقین می فهمند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منبع: کتاب «دستورالعملهای آیت الله بهجت»