امام صادق علیه السلام:

شعارالحسین یامحمدوشعارنایامحمد.
امیرالمومنین علیه السلام:

لیس رجل احرص علی جماعه امه محمدوالفتها منی ابتغی بذلک حسن الثواب.

هیچ کس به مانندمن به وحدت وانس امت محمدبایکدیگرحریص نیست وازخدادرمقابل این حرص پاداش نیک می طلبم.

نهج البلاغه نامه ی ۷۸

امام صادق علیه السلام:

شعارالحسین یامحمدوشعارنایامحمد.

شعارامام حسین یامحمدبود وشعار مانیزیامحمداست

اصول کافی۴۷/۵

امیرالمومنین علیه السلام:

امیرالمومنین پس ازرأی شورای ۶نفره به خلیفه ی سوم فرمودند:

من به حکومت ازدیگران شایسته ترم ،وبه خداقسم تاوقتی که امورمسلمین آسیب نبیند وفقط برمن ستم شود -به امیداجروپاداش حفظ امت اسلام-آن رارها می کنم.

والله لاسلمن ماسلمت امورالمسلمین ولم یکن فیها جور الاعلی خاصه التماسا لاجرذلک وفضله.

نهج البلاغه خطبه ۷۴

امام سجادعلیه السلام:

حق اهل ملتک اضمارالسلامه والرحمه لهم …ان تکون شیوخهم بمنزله ابیک وشبابهم بمنزله اخوتک وعجائزهم بمنزله امک…

حقی که همدینانت (مسلمین)برتودارندآن است که همواره برای آنان سلامت ورحمت بخواهی…پیرانشان راپدرذجوانانشان رابرادرپیرزنانشان را چون مادر خودبدانی.

رساله الحقوق -الفقیه۶۲۵/۲

امام باقرعلیه السلام:

مااحدمن الاولین والآخرین الاوهومحتاج الی شفاعه محمد.

هیچکس ازاولین وآخرین نیست مگرآنکه محتاج شفاعت پیامبرمان محمداست.

تفسیرقمی۲۰۲/۲

امام صادق علیه السلام:

درحضور امام صادق علیه السلام درباره ی گروهی ازمسلمین یادی به میان آمد فردی گفت ماازاین گروه برائت می جوییم آنها آنچه رامامعتقدیم باورندارندامام باتعجب فرمودند:آنها مارادوست دارندولی شما به جرم ناباوریشان به اعتقاداتتان ازآن هابرائت می جویید؟…فتولوهم ولاتبرئووامنهم پس دوستدارایشان باشید وازآنها بیزاری مجویید.

کافی ۴۳/۲

امیرالمومنین علیه السلام:

درخلال مشورتی که امیرالمومنین به خلیفه دوم ارائه دادند چنین فرمودند:مردمان مااگرچه اندک اند”هم کثیرون بالاسلام وعزیزون بالاجتماع ” اما اسلام آنها راافزونی بخشیده وباوحدت وانسجام عزت یافته اند

(نهج البلاغه /خطبه ۱۴۶)

امام صادق علیه السلام:

المسلم اخوالمسلم…ویحق علی المسلمین الاجتهادفی التواصل والتعاون علی التعاطف

مسلمان برادرمسلمان است…وبرمسلمین واجب است برای پیوستگی ووحدت وایجادمهرورزی نسبت به یکدیگرتلاش وکوشش کنند…

(کافی۱۷۴/۲)

امام صادق علیه السلام:

بنفسی وبولدی وباهلی وبابوی وباهل الارض کلهم الفداءلرسول الله.

جانم وفرزندانم وپدرومادرم وتمامی زمینیان فدای رسول الله.

کافی۳۹/۶

امیرالمومنین علیه السلام:

اللهم اغفرللمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات.

(الفقیه ۴۳۲/۱)

دومرجع تقلید آیت الله العظمی خویی وآیت الله العظمی تبریزی این دعا راشامل شیعه وسنی دانسته واستغفاروقرائت فاتحه برای اموات هردوگروه راصحیح دانسته اند.

(صراط النجاه۴۴۰/۲)

آیت الله العظمی امام خمینی:

اختلاف بین پیروان دومذهب ریشه اش ازصدراسلام است.درآن وقت خلفای اموی وعباسی درصدد ایجاد اختلاف بودند.مجالس درست می کردند.این اختلاف کم کم سبب شد دربین عوام اهل سنت وعوام شیعه این رقابت پیداشود والا نه عوام اهل سنت به سنت رسول الله عمل می کنندونه عوام شیعه پیروی ازائمه اطهار کرده اند.

۵۷/۱۱/۱۸

مافریاد میزنیم که باید همه باهم باشیم هفته وحدت داشته باشیم دین مایکی است قرآن مایکی است پیغمبرمایکی است.

۶۰/۱۰/۸

آیت الله العظمی امام خامنه ای:

آن کسى که نداى تفرقه‌ى بین شیعه و سنى را سر میدهد و به بهانه‌ى مذهب، میخواهد وحدت ملى را به هم بزند، چه شیعه باشد و چه سنى، مزدور دشمن است؛ چه بداند، چه نداند. گاهى بعضیها مزدور دشمنند و خودشان نمیدانند. خیلى از این مردم بیچاره‌ى بى‌خبرِ سلفى و وهّابى که به وسیله‌ى دلارهاى نفتى تغذیه میشوند تا بروند در اینجا و آنجا عمل هاى تروریستى انجام بدهند – در عراق یکجور، در افغانستان یکجور، در پاکستان یکجور، در نقاط دیگر یکجور – نمیدانند که مزدور دشمنند. آن مرد شیعى هم که میرود به مقدسات اهل سنت اهانت میکند و دشنام میدهد، او هم مزدور دشمن است، ولو نداند که چه میکند. من عرض میکنم: عوامل اصلى دشمنانند. بعضى از این سرانگشتان – هم در بین اهل سنت، هم در بین شیعه – غافلند، نمیدانند و نمیفهمند چکار میکنند؛ نمیدانند براى دشمن دارند کار میکنند.

farsi.khamenei.ir/speech-content?id=6642

هیچکس نباید خیال کند اهل بیت پیغمبر متعلق به شیعه اند ؛نه مال همه ی دنیای اسلام اند چه کسی است که فاطمه زهرا سلام الله علیها راقبول نداشته باشد؟چه کسی است که حسنین عیهما السلام سیداشباب اهل الجنه راقبول نداشته باشد؟یکی اوراامام وواجب الاطاعه می داند یکی نمی دانداینها حقایقی است بایداینهارافهمیدونهادینه کرد بعضی این رانمی فهمند متحرک به تحریک دشمن می شوند خیال می کنند که کاردرست راانجام می دهند غافل ازاینکه برای دشمن کارمی کنند این خصوصیت زمان ماست.

۸۸/۲۳/۲
وحدت یعنى همین که پیروان این دو مذهب با هم برادر باشند و احساس برادرى کنند؛ نه این که شیعه، سنى و سنى، شیعه بشود. نه، مراد از وحدت این نیست؛ بلکه وحدت به معناى احساس برادرى است و همین که هر طرفى احساس کند که دیگرى هم مسلمان است و حق اسلامى او را بر گردن خود احساس کند.

۶۸/۱۰/۵

بزرگ عالم قرآن واهل بیت علامه طباطبایی :

تشیع وتسنن دراصول دین ودرفروع ضروری دین متفقند.اختلاف آنها درپاره ای ازفروع است.ازاین روبرعموم مسلمین لازم است اتفاق خودرا در اصول آیین مقدس اسلام درنظرگرفته وازاین همه فشارکه دراین مدت ازعوامل خارجی کشیده اندبه خودآمده تفرقه راکنارگذاشته دریک صف قرارگیرند.

کتاب شیعه ص۷۴

آیت الله العظمی سیستانی:

خطابناهوالدعوه الی الوحده وکنت لاازال اقول لاتقولوااخواننا السنه بل قولواانفسنااهل السنه.

گفتمان ما بردعوت به وحدت استواراست ومن بارها گفته ام وبازهم می گویم که نگویید برادران سنی ما بلکه بگویید آنها نفس وجان ما هستند.

www.sistani.org/arabic/in-news/1038

علامه امینی:

شیعه هرگزاخوت اسلامی را-که درقرآن وسنت بدان تصریح شده-محدودبه تشیع نکرده ودراین جهت فرقی میان شیعه وسنی نگذاشته است.

الغدیر ۲۶۸/۳

علامه شرف الدین مولف کتاب المراجعات:

السنه کالشیعه یجمعهما الاسلام

سنیان همانند شیعیاننداسلام مایه ی این همانندی وانسجام است

..فتنه ی متعصبان آشوب طلب مسلمانان رابه بیزاری ازیکدیگر کشانده حال آنکه دلیلی براین کارجزالقائات شیاطین وجودندارد.

الفصول المهمه ۱۵-۲۱

علامه امینی باستودن شخصیت علمی شرف الدین آن بزرگمردرا مصلح اکبرخواند.

الغدیر/چ جدید۳۷۹/۱

علامه شهیدآیت الله مطهری:

کارتبلیغات استعماری به آنجا رسیده که اگر کسی سخن ازوحدت اسلامی بگوید،عده ای ازنظرمذهبی اوراتکفیرمی کنند که تو می گویی وحدت اسلامی ؟!وحدت اسلامی برخلاف مذهب تشیع است!!

امیرالمومنین فدای وحدت اسلامی شد.چه کسی به اندازه علی علیه السلام برای وحدت اسلامی احترام قائل بود؟

دیگران بودند که می بریدند وعلی بود که وصل می کرد.

۳۰۷/۲۵

حضرت امام صادق علیه السلام به زید شحّام می‌گویند:

ای زید؛ با مردم(منظور اهل سنت است) با اخلاق خودشان معاشرت کنید. در مساجدشان نماز بخوانید. مریضان‌شان را عیادت کنید. در تشییع جنازه‌هایشان حاضر شوید و اگر توانستید امام جماعت یا موذن آن‌ها شوید این کار را بکنید.

اگر این کارها را بکنید، می‌گویند: این‌ها یاران جعفرند. خدا او را رحمت کند چه یاران خوبی تربیت کرده است و اگر این کارها را نکنید، می‌گویند: این‌ها یاران جعفرند. خدا جزایش دهد چه یاران بدی تربیت کرده است.(من لایحضره الفقیه، ج۱، ص۳۸۳)

آیت الله العظمی خویی پس از ذکر تعدادی از این روایات می‌گویند:

صدور چنین دستورهایی به جهت رعایت تقیه و ترس از ضرر نبوده است. زیرا اصحاب امام علیه السلام در آن زمان شناحته شده بودند.

حکمت صدور چنین روایاتی رعایت مدارا و حفظ توحید کلمه مسلمین بوده است تا بدین وسیله شیعیان خود را به عدم تعصب مشخص سازند. بنابر این چنین توصیه‌هایی در زمان ما نیز جریان دارد و حضور در مساجد مخالفان و نماز خواندن با آن‌ها به منظور مشخص ساختن شیعه از سایر مسلمانان به عدم تعصب، مستحب می‌باشد. تا بدین جهت اتحاد کلمه مسلمین حفظ گردد.

(سید ابوالقاسم خویی، کتاب الطهارة، ج۴، ص۳۱۹)