جزوه اسلام ناب، گلچینی از قطعاتی کو
بخش‌هایی از این جزوه را در ادامه می‌توانید مطالعه نمایید:

مرز بین دو اسلام
هنوز برای بسیاری از ملت های اسلامی مرز بین اسلام آمریکایی و اسلام ناب محمدی و اسلام پابرهنگان و محرومان و اسلام مقدس نماهای متحجر و سرمایه داران خدانشناس و مرفهین بی درد کاملا مشخص نشده است. ۱۴/۶/۶۷

همه تعلیمات انبیا را کنار گذاشتیم
ما همه تعلیمات انبیا راکنار گذاشتیم ،فقط به آن تعلیماتی که با _ عرض می کنم_ دخالت نکردن در سیاست ودخالت نکردن در جامعه ، اینها فقط همینش را گرفته ایم ،نمازش را گرفته ایم و باقی را رها کردیم. مگر امکان دارد که انسان مسلمان باشد به فقط نماز خواندن و روزه گرفتن و حج رفتن و امثال ذلک و در امر مسلمین دخالت نکردن ؟ اگر اهتمام به امر مسلمین کسی نکند مسلم نیست ، به حسب روایت منسوب الی رسول ا… . ۱۸/۶/۶۰

چه آقای خوبی!
شان بزرگ اهل علم این بود که این آقا نمی فهمند سیاست را . اگر یک آقایی اصلا عقلش نرسید به اینکه سیاست چیست ،این بزرگوار بود خیلی ،آقایی است که دخالت در امور نمی کند ،قربانش بروم ، چه آقای خوبی ،ظهر می آید نمازش را می خواند و می رود توی خانه اش می نشیند . وبه ما این مطلب را تحمیل کرده بودند . ۱۰/۴/۶۰

باید ما قدرشان را بدانیم
اینهایی که شما را به وزارت رسانده اند، با اینکه وزارت الان یک چیز مهمی نیست پیش شما، اینهایی که قدرتمندها را بیرون کردند، اینهایی که همه آن اشخاصی که مقدرات یک کشور دردستشان بود و ما را و شما را و همه کشور را به تباهی کشیده بودند، آنها را بیرون زدند، اینها را باید ما قدرشان را بدانیم. ۷/۶/۶۱

خود را به ساده زیستن عادت دهید
اگر بخواهید بی خوف و هراس در مقابل باطل بایستید و از حق دفاع کنید و ابرقدرتان و سلاح های پیشرفته آنان و شیاطین و توطیه های آنان در روح شما اثر نگذارد و شما را از میدان به در نکند خود را به ساده زیستن عادت دهید و از تعلق قلب به مال و منال و جاه و مقام بپرهیزید . ۷/۳/۶۳

یک موعظه ای که واعظش خداست
«قل انمااعظکم بواحده ان تقوموالله مثنی و فرادی» خدای تبارک و تعالی در این آیه می فرماید که یک موعظه ، فقط من یک موعظه به شما می کنم ، یک موعظه ای که واعظش خداست و آورنده موعظه پیغمبر اکرم است و می فرماید،فقط یک موعظه است، این موعظه باید اهمیتش خیلی زیاد باشد که دراین تعبیر میفرماید و آن موعظه این است که (( ان تقوموالله مثنی و فرادی)). اینکه قیام کنید برای خدا، برای اقامه حق قیام کنید ۲۸/۸/۵۷

منبع : تریبون مستضعفین