اگر اسلام را می‌خواهیم، باید این جمهوری را حفظش کنیم.جلد ۱۶ – صفحه ۱۸۹
اگر اسلام را می‌خواهیم، باید این جمهوری را حفظش کنیم.جلد ۱۶ – صفحه ۱۸۹