سخنرانی شهید «دکتر عبدالحمید دیالمه» پیرامون «ولایت فقیه» در منظر عقل و نقل(42:59)

دانلود سخنرانی شهید «دکتر عبدالحمید دیالمه» پیرامون «ولایت فقیه» در منظر عقل و نقل(42:59)