حتما در مسائل و اقدامات خود از آنان مجوز بگيريم
همه توطئه‌هاى جهان‌خواران عليه ما از جنگ تحميلى گرفته تا حصر اقتصادى و غيره براى اين بوده است كه ما نگوييم اسلام جواب‌گوى جامعه است و حتما در مسائل و اقدامات خود از آنان مجوز بگيريم.

ما نبايد غفلت بكنيم، واقعاً بايد به سمتى حركت نماييم كه إن‌شاءالله تمام رگه‌هاى وابستگى كشورمان از چنين دنياى متوحشى قطع شود.
چرا خودمان و ملت و مسئولين كشورمان را دست كم بگيريم و همه عقل و تدبير امور را در تفكر ديگران خلاصه كنيم؟

پيام امام معروف به منشور روحانيت،
3 اسفند 1367 – شش ماه پس از پایان جنگ و آتش بس
صحیفه امام، جلد 21