امام علی علیه السّلام فرمودند: راستگو بودن و پرهیز نمودن از دروغ، زیباترین اخلاق و بهترین ادب است. کافى، ج 8، ص 150، ح 132

 امام علی علیه السّلام فرمودند: راستگو بودن و پرهیز نمودن از دروغ، زیباترین اخلاق و بهترین ادب است. کافى، ج 8، ص 150، ح 132