ح

حضرت فاطمه زهرا سلام اله علیها:
از دنیاى شما سه چیز براى من دوست داشتنى است: تلاوت کتاب خدا ـ قرآن ـ ، و نگاه به چهره رسول خدا و انفـاق در راه خدا.