در جوامعي که باورها و تعصبات جنسيتي حکم فرماست، کودکان نيز به نوعي پذيراي نقش هاي جنسيتي متعصبانه و نابرابر مي شوند

کودک
در جوامعي که ادعاي برابري زن ها ومردها را دارند ،کودکان پذيراي نقش هاي جنسيتي کاملا برابر مي شوند ودر جوامعي که باورها و تعصبات جنسيتي حکم فرماست، کودکان نيز به نوعي پذيراي نقش هاي جنسيتي متعصبانه و نابرابر مي شوند؛ و به همين ترتيب و با گسترش اين عوامل، در دوران جواني افکار و رفتار آنها به شدت متأثر از اين گرايشات نابرابر جنسيتي خواهد بود. اين رفتارها ابتدا در خانه و سپس توسط دوستان، مدرسه، برنامه هاي تلويزيوني و… شکل گرفته و تقويت مي شوند.
اما در اين ميان تاثير خانواده انکارناپذير است. والدين با انتقال باورهاي تبعيض آميز جنسيتي، خواسته و ناخواسته در شکل گيري اين رفتارها در کودکان نقش بسزايي دارند. با توجه به اين تأثيرات، محدود نکردن کودکان به نقش هاي جنسيتي خاص و سوق دادن آنها به هر دو سو مفيداست به شرطي که به کلي منکر تفاوت ها نشويم.
کودکان از سنين پايين، با معناي دختر بودن و پسر بودن در جامعه امروزي آشنا مي شوند؛ آنها در متن جامعه، از ميان کليه رفتارهاي آشکار و اشاره هاي نهان، تفاوت هاي جنسيتي را تجربه مي کنند. تربيتي صحيح است که کودک در حالي پا به سن نوجواني بگذارد که هم به نقش هاي جنسيتي خود واقف است و هم از کليشه هاي غلط و تعصب آميز به دور است مانند اينکه پسران از دختران در رياضيات برترند يا اين عقيده که تنها زنان قادر به پرورش کودکان هستند. با رشد سني، اين باورها نيز در افراد تقويت شده و از نسلي به نسل ديگر منتقل مي شوند.
چگونگي تعامل والدين با کودکان نقش بسزايي در احتراز از شکل گيري برخي از اين باورهاي غلط دارد.
آنچه که يک دختر بچه بدان نيازمند است:
* اعتماد به نفس: با تشويق و تحسين به موقع، خصوصيات خوب را در او گسترش دهيد. “تو خيلي شجاع هستي که به تنهايي از پله ها بالا رفتي” بگذاريد متوجه شود که شما به او اعتماد کامل داريد و او را دختري باهوش و لايق مي دانيد.
* غرور و استغنا: احساس شايستگي و لياقت را در کودک خود ايجاد کنيد؛ اجازه دهيد هر آنچه را مي تواند به تنهايي انجام دهد. به طور مثال: گرفتن فنجان آب ميوه، شانه کردن موها و يا ساختن برخي از مکعب هاي پلاستيکي بدون کمک ديگران. شما تنها با تذکراتي جزيي يا با فراهم کردن وسايل مورد نياز (مثل چهارپايه براي دسترسي به سينک) او را در به انجام رساندن کارها ياري کنيد.
کودک
* خلاقيت و هماهنگي: اسباب بازي هاي مختلفي در اختيار او قرار دهيد تا بازي هاي او منحصر به نوعي خاص نشود. به طور مثال: ماشين و تراکتور، مکعب هاي خانه سازي و انواع توپ ها و ديگر وسايل بازي که بتواند از آنها بالا رود يا بر آنها سوار شود.
* آمادگي جسماني: با او به انجام بازي هايي بپردازيد که نياز به فعاليت هاي فيزيکي دارند به طور مثال: گرگم به هوا. تخليه انرژي و هيجانات ناشي از بازي در زمين بازي مثل سرسره بازي و يا دويدن و حتي موفقيت در پشت زدن، براي دختر بچه هايي که هنوز براي انجام فعاليت هاي ورزشي کوچکند بسيار مفيد است.
*مهارت تصميم گيري: به او امکان تصميم گيري بدهيد و شرايطي فراهم کنيد تا خود را در قبال تصميم گيري هايش مسوول بداند. انتخاب بشقاب و ليوان مخصوصش و حتي انتخاب همبازي هايش را بر عهده خود او بگذاريد.
ظاهر فيزيکي را براي او پر اهميت جلوه ندهيد. سعي کنيد بيشتر به تحسين او به انجام رساندن کارهايش بپردازيد تا زيبايي اش در لباس ميهماني.
* کنجکاوي: شرايطي فراهم کنيد تا به شناخت محيط اطرافش بپردازد. در سنين کودکي، شرايط خانه را طوري ترتيب دهيد که بي هيچ خطري در خانه رفت و آمد کند همچنين او را با محيط هاي خارج از خانه از جمله پارک، باغ وحش، مغازه، کتاب فروشي و… آشنا سازيد.
* تصوير ظاهري: ظاهر فيزيکي را براي او پر اهميت جلوه ندهيد. سعي کنيد بيشتر به تحسين او به انجام رساندن کارهايش بپردازيد تا زيبايي اش در لباس ميهماني.
* نقش هاي جنسيتي متعارف: ما نه مي خواهيم و نه صحيح است که منکر تفاوت هاي جنسيتي شويم. با توجه به شرايط فرهنگي و خانوادگي تان وظايف و نقش هايي که از او در آينده انتظار خواهد رفت را به او بياموزيد اما از تلقين اينکه چون دختر است فقط بايد به فکر آشپزي و بچه داري باشد خودداري کنيد بلکه در کنار تشويق او براي آموزش مهارت هاي مختلف مثل ورزش ،هنر،علم و …. به او ياد دهيد که زن باشد و از زن بودن و مادر بودن در وقت خود نهراسد و به بهترين نحو وظايفش را انجام دهد.
* ايمان به خدا: دختر شما از همان کودکي بايد بياموزد تا در زندگي بهترين تکيه گاه خداوند است و در مواقع مشکلات تنها نيرويي که مي تواند کمکش کند اوست .اين احساس بهترين حامي او در زندگي خواهد بود.
منابع : موفقيت . کتاب : رفتار والدين با فرزندان