نویسنده : عبدالکریم بی آزارشیرازي
عناوین اصلی کتاب شامل:
فهرست مطالب‌؛ پیشگفتار؛ قسمت اوّل تاریخ و مبانى علمى ترجمه قرآن‌؛ قسمت دوّم ترجمه و تفسیر؛ بخش سوّم روش تفسیرى‌؛ قسمت سوّم ترجمه آوایى و تفسیر پیوسته و تأویل سوره امّ القرآن‌؛ فهرستها.

دانلود کتاب قرآن ناطق در قالب pdf باحجم2.36 mb