قرار است این مستند بعد از تدوین نهایی در اختیار معاونت تعلیم و تربیت سپاه شهداء استان قرار میگیرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین : تعدادی از سرگروههای موفق شجره طیبه صالحین ارومیه امروز در حاشیه برگزاری همایش برترین های صالحین استان بصورت خود جوش مستندی از متن و حاشیه و روند برگزاری همایش تهیه نمودند.

در این مستند با جمعی از برترین های معرفی شده در همایش مصاحبه گردیده است.

قرار است این مستند بعد از تدوین هنایی در اختیار معاونت تعلیم و تربیت قرار گیرد.