مؤ لف : مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى (ره)

بسم الله الرحمن الرحيم
حركتهاى بزرگ تاريخى بيش از هر چيز مديون شخصيتهاى برجسته اى است كه با نفوذ خود بر افكار و انديشه هاى ملت ها تحولات عميقى را در جامعه بشرى ايجاد كرده اند. آنان همچون انبياى عظام و اولياى الهى علاوه بر پايه گذارى تحولات و نهضتهاى فرهنگى شخصا براى تغيير وضع موجود و جايگزينى نظام مطلوب وارد ميدان شده و ماندگارترين تحولات اجتماعى را آفريده اند. پديده انقلاب اسلامى و نهضت امام خمينى (س ) نيز از همين منظر قابل شناسايى است ، چه اين انقلاب با رهبرى منحصر به فرد خود توانست مبداء تحولات بنيادين در حيات سياسى ، اجتماعى و فرهنگى ملت ايران و سر آغاز بسيارى از جنبشها و حركتهاى تحول زا در جوامع اسلامى شود.
مجموعه حاضر بانگاهى جديد به نظريه هاى انقلاب كه با بسيارى از نظريات انديشمندان علوم اجتماعى و سياسى جهان تفاوت دارد، به بررسى ويژگيهاى نگرش امام (س ) در خصوص انقلاب و تغيير و تحول اجتماعى پرداخته است تا از اين رهگذر چراغى فرا روى دانش پژوهان انديشه هاى جامعه شناحتى آن حضرت قرار دهد.

فهرست مطالب
مقدمه
فصل اول : زمينه ها و علل تغيير و تحول
فصل دوم : راهها و روشهاى تغيير
فصل سوم : شروط لازم در روند انقلاب و تحولات
فصل چهارم : اهداف
فصل پنجم : عوامل تاءثير گذار (كار گزاران تغييريى )
فصل ششم : عوامل تاءثيرپذير (تغيى كننده ها)
فصل اول : ويژگى و ماهيت انقلاب
فصل دوم : عوامل پيروزى
فصل سوم : آثار و نتايج انقلاب
فصل چهارم : آفتهاى انقلاب

دانلود کتاب تحولات اجتماعى و انقلاب اسلامى از ديدگاه امام خمينى (ره) در قالب html با حجم 184 KB