ی

یا علی ! من از پروردگارم شرم می کنم که تو را به چیزی تکلیف کنم و از تو چیزی بخواهم که بر آن قادر نیستی ( مناقب ابن شهر آشوب  – ج 2 ص 77  حکمت های فاطمی ص 52)