امام خمینی خطاب به دانشجویان این گونه فرمود…

امام خمینی (ره):
اسلام دین مستند به برهان و متکی به منطق است و از آزادی بیان و قلم نمی هراسد ، و از طرح مکتبهای دیگر که انحراف آنها در محیط خود آن مکتبها ثابت و در پیش دانشمندان خودشان شکست خورده هستند، باکی ندارد.
شما دانشجویان محترم!
نباید با پیروان مکتبهای دیگر با خشونت و شدت ، رفتار و درگیری و هیاهو راه  بیندازید.