تفکر در اعمال و لزوم خلوص در اعمال

کسی که اعمالش درست شده و ساختمان ایمان و وجودش محکم شکل گرفته ؛ هیچ چیزی او را نمیترساند …
میشود مثل حضرت امام که فرمود : این جماعتی که میگویند درود بر خمینی اگر بگویند مرگ بر خمینی برای من تفاوتی ندارد
هول قیامت شوخی نیست …
می ارزد اگر ادم در جوانی برای درست کردن خودش همت کند
طمع از دل ادم برود ….
و او بشود فردی که به مال و زینت های مردم هیچ چشمی ندارد
از که جا باید شروع کرد .. ؟
گناه نباید کرد
باید دید این آدم از لحاظ گناه چگونه است ؟
اگر گناه نکنیم و این گناه نکردن جدی باشد این قدم اول است
قدم بعد ضبط اخلاق است …
به کنترل در اوردن اخلاق است …
اگر این سیر را ادامه بدهیم, به جایی میرسیم که هیچ چیزی مارا تکان نمی دهد