مهم ترین عامل در کسب خودکفایی؛ بازسازی و توسعه مراکز علمی و تحقیقاتی ….

امام خمینی (ره):

“مهم ترین عامل در کسب خودکفایی؛ بازسازی و توسعه مراکز علمی و تحقیقاتی و تمرکز و هدایت امکانات و تشویق کامل و همه جانبه مخترعان و مکتشفان و نیروهای متعهد و متخصصی است که شهامت مبارزه با جهل را دارند و از لاک نگرش انحصاری علم به غرب و شرق به در آمده و نشان داده اند که می توانند کشور را روی پای خود نگه دارند”.