فتواي تجاوز به عنف شيعيان صادر شد!!!!!!!!

فتواي تجاوز به عنف شيعيان صادر شد!
(تف به شرف و غیرت انهایی که جای گرم و نرم نشسته اند باعث ریخته شدن خون شیعه میشند)
  
به گزارش شيعه آنلاين، اخبار رسيده از کشور الجزاير در شمال غرب قاره آفريقا حاکي از آن است که ائمه ي فاسق جمعه ي اين کشور با صدور فتوايي به طور دسته جمعي اعلام کردند که مي توان به شيعيان تجاوز کرد!

اين روحاني نماهاي تروريست اعلام کردند که طبق حقوق شهروندي در الجزاير نمي توان به کسي حمله ور شد يا آن را به قتل رساند، پس ما بر استدلال هاي علمي خود تکيه کرده و فتواي تجاوز به شيعيان را صادر کرده ايم تا با حقوق شهروندي الجزاير در تقابل نباشد!

اين ائمه ي جمعه ي فاسد و فاسق در ادامه افزودند: شيعيان نبايد در الجزاير زندگي کنند و بايد حقوق شهروندي روافض نقض شود! 

آنها در پايان اعلام کردند: از همه ي مردم تقاضا داريم که به شيعيان حمله ور شوند و به هيچ يک از آنها حتي به کودکان آنها رحم نداشته باشند.

گفتني است جريان سلفي گري با حمايت و پشتيباني رژيم ديکتاتوري عربستان سعودي طي چند سال در کشورهاي مختلف شمال آفريقا و از جمله الجزاير تقويب شده و تحرکات بسيار زيادي را آغاز کرده است.