هوای که تنفس میکنیم باید تمیز باشد….

فرهنگ ، به معنای هوایی است که تنفس میکنیم .
اگر تمیز باشد آثاری دارد در بدن شما ، اگر این هوا کثیف باشد آثار دیگری دارد .
امام خامنه ای 1393.1.1