امام علی علیه السلام فرمودند:
از شقاوت و بدبختی است که انسان دنیای خود را با (خرج کردن) دینش حفظ کند.

امام علی علیه السلام فرمودند:
از شقاوت و بدبختی است که انسان دنیای خود را با (خرج کردن) دینش حفظ کند.