امام علی علیه السلام فرمودند:
درشگفتم از کسی که مرگ را فراموش می کند در حالی که مردگان را می بیند.

امام علی علیه السلام فرمودند:
درشگفتم از کسی که مرگ را فراموش می کند در حالی که مردگان را می بیند.