امام علی (علیه السلام) فرمودند:
دوستی پدران خویشاوندی میان فرزندان است.

امام علی (علیه السلام) فرمودند:
دوستی پدران خویشاوندی میان فرزندان است.