امام علی (علیه السلام) فرمودند:
هیچ یک از شما جز به پروردگارش امید نبندد و جز از گناهش نترسد.

امام علی (علیه السلام) فرمودند:
هیچ یک از شما جز به پروردگارش امید نبندد و جز از گناهش نترسد.