حضرت فاطمه زهرا – سلام الله عليها – فرمود: ما أهل بيت پيامبر،

حضرت فاطمه زهرا – سلام الله عليها – فرمود: ما أهل بيت پيامبر، وسيله ارتباط خداوند با خلق او هستيم، ما برگزيدگان پاك و مقدّس پروردگار مي باشيم، ما حجّت و راهنما خواهيم بود; و ما وارثان پيامبران الهي هستيم.