اهانت به بعض احکام اسلام … مِن باب اتفاق نیست، نقشه است، توطئه است.

نقشه‌ای برای انحراف ملت!

اهانت به بعض احکام اسلام … مِن باب اتفاق نیست، نقشه است، توطئه است.
نقشه برای اینکه شما را از راه مستقیمی که دارید، از این نهضتی که دارید، منحرف کنند، و به امور دیگر غیر از این امر مهم منصرف کنند. ملت ایران باید با هوشیاری این توطئه‏ ها را خنثی کنند.

 صحیفه امام خمینی » جلد 9 » صفحه 67
22 تیر 1358- سخنرانی در مدرسه فیضیه در ضرورت اجتناب از تشنج