همه کاستی ها و ناقصی ها از ضعف باور است،…

همه کاستی ها و ناقصی ها از ضعف باور است، همه اذکار و عبادات هم برای ایجاد این باور است. با اذکار و عبادات انسان به خود تلقین می کند و با تلقین باور و یقین پیدا میشود. تلقین آنقدر شریف است که حتی به مرده هم موقع رفتن تلقین می خوانند و وقتی تلقین خواندند نکیر و منکر می گویند کار او درست شد. پس چرا انسان تا زنده است به خودش تلقین نخواند.چند وقت در خلوت به خود تلقین بخوانید و بگویید: “ان الله تبارک و تعالی نعم الرب و ان محمدا نعم الرسول و ان امیرالمومنین