خداوند عز و ج
خداوند عز و جل، هيچ پيامبرى را جز در جوانى، مبعوث نكرد، و به هيچ دانشمندى، جز در جوانى، دانش عطا نشد.
الفردوس: ج ۴ ص ۸۲ ح ۶۲۵۴/ حكمتنامه پيامبر اعظم (ص): ج 7 ص372