مرحوم آیت الله حق شناس: من علمنی حرفا قد صیرنی عبدا

مرحوم آیت الله حق شناس: من علمنی حرفا قد صیرنی عبدا / برنامه رادیویی بهره ای از کلام بزرگان
• زمان : 03:11