امام حسن(ع):کار نیک آن است که در انجامش درنگ نشود، و بعد از انجام آن منت نگذارند.(بحارالانوارج78،ص115)

امام حسن(ع):کار نیک آن است که در انجامش درنگ نشود، و بعد از انجام آن منت نگذارند.(بحارالانوارج78،ص115)