خدا به حرفهایت گوش می دهد واین گوش دادن باعث می شود که حرف زدن یاد بگیری.

با مخلوق اگر اشتباه حرف بزنی مچ ات را می گیرد، اما خدا این طور نیست، خدا به حرفهایت گوش می دهد واین گوش دادن باعث می شود که حرف زدن یاد بگیری.

“حاج اسماعیل دولابی”