با این سه ذکر با خدا صحبت کنید،
بسم الله النور

حاج محمد اسماعیل دولابی درباره کدورت و اندوه و مواردی نظیر آن می فرمودند:
همین که گردی بر دلتان پیدا می شود یک “سبحان الله” بگویید، آن گرد کنار می رود.
هر جا هم فیضی و نعمتی به شما رسید “الحمدلله” بگویید، چون شکرش را به جای آورده ی، گرد نمی گیرد.
هر وقت خطایی خطور کرد و خواست ایجاد کدورت کند “استغفرالله” چاره است.
با این سه ذکر با خدا صحبت کنید، صحبت کردن با خدا، ذات غم و حزن را می برد.
_______________________________________________________
طوبای محبت3، ص 89