این که میگویند دجال یک انسان است صحیح نیست امکان دارد چیز دیگری از موجودات باشد و در ادامه می گوید:…
شهید صدر در یکی از کتاب هاش در مورد این روایت ظهور دجال در آخر الزمان می نویسد:
این که میگویند دجال یک انسان است صحیح نیست امکان دارد چیز دیگری از موجودات باشد و در ادامه می گوید:
آن که گفته اند یک چشم دارد به معنای اینست که صرفا مادی گرا ست با این توضیح که:دو چشم انسان یکی برای دیدن مادیات و دیگری برای دیدن معنویات لذا دجال چون یک چشم دارد کنابه ازین است که مادی بین است و فراطبیعت را قبول ندارد…
و اما در مورد آنکه گفته اند مادرش یهود است به معنای اینست که این نوع فرهنگ مادیگرایی و جدایی از خدا در جهان توسط یهئدی ها ترویج خواهد شد
و اما آنکه گفته اند غذای این دجال به اندازه کوه است به این معناست که پولی که برای ترویج این نوع فرهنگ خرج می شود به اندازه زیادی می باشد لذا تعبیر به کوه نمو ده اند که بزرگ است…

حال شما توصیحات فوق را بر هالیوود تطبیق بدهید
هفت کمپانی اصلی فیلم سازی دارد که هر هفت کمپانی هفت صاحب یهودی صهیونیسم دارد که زندگینامه همه آنها روشن و واضح است…