پر ارزش ترین مردم کسی است که دنیا را مایه ارزش خود نداند.

پر ارزش ترین مردم کسی است که دنیا را مایه ارزش خود نداند.

امام سجاد (علیه السلام)

برگرفته از:

کتاب “تحفه العقول”

باب سخنان امام سجاد (علیه السلام) ، حکمت ۳

ابومحمد حسن حرانی