پیامبر اکرم(ص): جَدَل را رها کنید،که پروردگارم اولین چیزی را که پس از بت پرستی مرا از آن نهی فرمود،مجادله است.(بحار الانوار-ج 2 – ص 138)
پیامبر اکرم(ص): جَدَل را رها کنید،که پروردگارم اولین چیزی را که پس از بت پرستی مرا از آن نهی فرمود،مجادله است.(بحار الانوار-ج 2 – ص 138)