مکاشفه تنها دیدن صورت در زاویه بصورت خاص یا حالت استثنائی نیست؛هر چه کشف از اراده و اختیار و علم و قدرت و حیات حضرت حقّ کند مکاشفه است.

آقای سید هاشم حدّاد میفرمودند :

من تعجّب میکنم از این دسته از سالکین که مکاشفه میخواهند!چشم باز کنند،همه ی این عالم مکاشفات است.مکاشفه تنها دیدن صورت در زاویه بصورت خاص یا حالت استثنائی نیست؛هر چه کشف از اراده و اختیار و علم و قدرت و حیات حضرت حقّ کند مکاشفه است.چشم باز کن و بنگر که این عالم خارچ،هر ذرّه اش مکاشفه است و حاوی عجائب و غرائب که فکر را به منتهای آن دسترس نیست.اگر کسی در راه سیر و سلوک و بطور کلّی غیر از این راه ،غیر از خدا چیزی را بخواهد،خدا را نخواسته است؛و همان خواست او که نفسانی است مانع از وصول وی به ذات اقدس حقّ خواهد شد.اگر بهشت خواهی و یا حوریّه و غِلمان بطلبی،خدا را طلب ننموده ای!اگر مقامات و درجات بخواهی،ممکن است خداوند به تو مرحمت کند،ولی خدا را نخواسته ای و در همان مقام و درجه میخکوب شده ای،و ارتقاء از آن درجه برای تو محال است.چون خودت نخواسته ای و نطلبیده ای!

برگرفته از کتاب روح مجرّد صفحه 190

تالیف علامه سید محمد حسین حسینی طهرانی رضوان الله علیه