امام خميني (ره):«روز قدس، روز اسلام است

امام خميني (ره):«روز قدس، روز اسلام است