امام خميني (ره) :روز قدس، روزي است که بايد سرنوشت ملت هاي مستضعف معلوم شود.

 امام خميني (ره) :روز قدس، روزي است که بايد سرنوشت ملت هاي مستضعف معلوم شود.