نکاتی کوتاه و مهم در مورد سنت های الهی در امر ازدواج

نکاتی کوتاه و مهم در مورد سنت های الهی در امر ازدواج

حضرت آقا : من از این بیم دارم که نگاه بی تفاوت نسبت به مسئله ازدواج که متاسفانه امروز کم و بیش این نگاه بی تفاوت وجود دارد؛ در آینده تبعات سختی برای کشور به وجود آورد.