مقام معظم رهبري

«روز قدس را گرامي بداريد و آن را گرامي بشماريد»

مقام معظم رهبري

«روز قدس را گرامي بداريد و آن را گرامي بشماريد»