دشمن از راه اشاعه فرهنگ غلط (فرهنگ فساد و فحشا) سعى مى‏ کند جوانهاى ما را از مابگیرد.

دشمن از راه اشاعه فرهنگ غلط ( فرهنگ فساد و فحشا ) سعى مى‏ کند جوانهاى ما را از مابگیرد.

کارى که دشمن از لحاظ فرهنگى مى‏کند، یک “تهاجم ‏فرهنگى” بلکه باید گفت یک «شبیخون فرهنگى» یک «غارت فرهنگى» و یک «قتل عام فرهنگى» است. امروز دشمن این کار را با ما مى‏ کند.

چه ‏کسى مى ‏تواند ازاین فضیلت ها دفاع کند؟

آن جوان مؤمنى که دل به دنیا نبسته، دل به منافع شخصى نبسته و مى ‏تواند بایستد و از فضیلت ها دفاع کند. کسى که خودش آلوده و گرفتاراست که نمى‏ تواند از فضیلت ها دفاع کند!

این جوان بااخلاص مى ‏تواند دفاع کند  این جوان، از انقلاب، از اسلام، از فضایل و ارزشهاى‏ اسلامى مى ‏تواند دفاع کند.