امام جواد علیه السلام فرمودند:
هر که اندوهش زیاد باشد، بدنش بیمار می شود.

امام جواد علیه السلام فرمودند:
هر که اندوهش زیاد باشد، بدنش بیمار می شود.