امام زمان(علیه السلام) می فرمایند:
براى هیچ کس جایز نیست که بدون اذن صاحب مال، در مالش تصرّف کند.

امام زمان(علیه السلام) می فرمایند:
براى هیچ کس جایز نیست که بدون اذن صاحب مال، در مالش تصرّف کند.