امام زمان(علیه السلام) می فرمایند:
هرگز شک به خود راه مده؛ زیرا شیطان دوست دارد که تو شک کنى.

امام زمان(علیه السلام) می فرمایند:
هرگز شک به خود راه مده؛ زیرا شیطان دوست دارد که تو شک کنى.