امام علی (علیه السلام) فرمودند:
دانش اندک همراه با عمل بهتر از علم بسیار بدون عمل است.

امام علی (علیه السلام) فرمودند:
دانش اندک همراه با عمل بهتر از علم بسیار بدون عمل است.