امام حسین (علیه السلام) فرمودند:
شکرگزاری تو نسبت به نعمت گذشته، نعمت آینده را فراهم می آورد.

امام حسین (علیه السلام) فرمودند:
شکرگزاری تو نسبت به نعمت گذشته، نعمت آینده را فراهم می آورد.